• hr
    • en

Maja Kurilić

Volonterka, suradnica u istraživačkim aktivnostima CEDIM-a, područje studija državljanstva, etničnosti i nacionalnih manjina

Kratka biografija

Maja Kurilić je studentica četvrte godine preddiplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu. Kroz svoj dosadašnji akademski razvoj, Maja je sudjelovala na projektu R.A.P. - Real Active Participation koji promiče sudjelovanje mladih u stvaranju lokalnih politika te u radu nevladine udruge Transparency International Hrvatska. U sklopu volonterskih aktivnosti CEDIM-a, uključena je u istraživačke aktivnosti projekta Kulturalna trauma, povijesno pamćenje i društveno naslijeđe stereotipa i predrasuda u komparativnoj perspektivi. Maja sudjeluje u provođenju kvalitativnog dijela istraživanja, koji uključuje terenski rad i provođenje dubinskih intervjua s ciljanim skupinama projekta. Istraživački interesi Maje fokusirani su na studije etničnosti i državljanstva, na prisilne migracije i prava manjina.

Cijela biografija